Materials

Dude Aptitude Material :

1) Dude Aptitude L.C.M. and H.C.F. Material

2) Dude Aptitude Average Material

3) Dude Aptitude Percentage Material

4) Dude Aptitude Ratio and Proportion Material

 

GSEB Gujarati Medium Books :

Std 6 :

Semester 1

std 6 sem 1 English

std 6 sem 1 Gujarati

std 6 sem 1 Hindi

std 6 sem 1 Maths

std 6 sem 1 Sanskrit

std 6 sem 1 Science

std 6 sem 1 Social Science

Semester 2 :

std 6 sem 2 English

std 6 sem 2 Gujarati

std 6 sem 2 Hindi

std 6 sem 2 Maths

std 6 sem 2 Sanskrit

std 6 sem 2 Science

std 6 sem 2 Social Science

 

Std 7 :

Semester 1

std 7 sem 1 English

std 7 sem 1 Gujarati

std 7 sem 1 Hindi

std 7 sem 1 Maths

std 7 sem 1 Sanskrit

std 7 sem 1 Science

std 7 sem 1 Social Science

Semester 2 :

std 7 sem 2 English

std 7 sem 2 Gujarati

std 7 sem 2 Hindi

std 7 sem 2 Maths

std 7 sem 2 Sanskrit

std 7 sem 2 Science

std 7 sem 2 Social Science

 

Std 8 :

Semester 1

std 8 sem 1 English

std 8 sem 1 Gujarati

std 8 sem 1 Hindi

std 8 sem 1 Maths

std 8 sem 1 Sanskrit

std 8 sem 1 Science

std 8 sem 1 Social Science

Semester 2 :

std 8 sem 2 English

std 8 sem 2 Gujarati

std 8 sem 2 Hindi

std 8 sem 2 Maths

std 8 sem 2 Sanskrit

std 8 sem 2 Science

std 8 sem 2 Social Science

 

Std 9 :

 

std 9 Computer Studies

std 9 English Second Language

std 9 Social Science

std 9 Gujarati First Language

std 9 Gujarati Second Language

std 9 Hindi First Language

std 9 Hindi Second Language

semester 1 :

std 9 sem 1 Mathematics

std 9 sem 1 Science & Technology

semester 2 :

std 9 sem 2 Mathematics

std 9 sem 2 Science & Technology

 

Std 10 :

 

std 10 English Second Language

std 10 Gujarati First Language 2017 Edition

std 10 Gujarati Second Language

std 10 Hindi Second Language

std 10 Maths

std 10 Sanskrit

std 10 Science

std 10 Social Science

std 10 Computer Studies

std 10 Yog Swasthya Shikshan

 

std 11 Science :

 

std 11 Science Sem 1 :

std 11 Science Sem 1 Physics

std 11 Science Sem 1 Chemistry

std 11 Science Sem 1 Maths

std 11 Science Sem 1 Biology

std 11 Science Sem 2 :

std 11 Science Sem 2 Physics

std 11 Science Sem 2 Chemistry

std 11 Science Sem 2 Maths

std 11 Science Sem 2 Biology

 

std 12 Science :

 

std 12 Computer Studies

std 12 Science Sem 3 :

std 12 Science Sem 3 Physics

std 12 Science Sem 3 Chemistry

std 12 Science Sem 3 Maths

std 12 Science Sem 3 Biology

std 12 Science Sem 4 :

std 12 Science Sem 4 Physics

std 12 Science Sem 4 Chemistry

std 12 Science Sem 4 Maths

std 12 Science Sem 4 Biology

Vyakti Visheshh :

 

Adisankracharya

Kasturba Gandhi

Geeta Johri

Chandravadan Mehta

Dr. Bhimrav Ambedkar

Tribhuvandas Luhar

Dinkar Joshi

Pannalal Patel

Bhagat Shinh, Sukhdev, Rajguru

Bhavshinhji Dvitiy(second)

Yashwant Sukla

Raja Ravi varma

Varsha Adalja

Vaghji Thakor Dvitiy(second)

Sir Lakhaji Raj

Dr. C. V. Raman

Dr. Radha Krushnan

Mahatma Gandhiji

Govardhanram Tripathi

Kainaiyalal Munshi

Madhav Ramanuj

Morarji Desai

Shree Mota

Sikandar

Sundaram

Swami Anand

Tarak Mehta

Umashankar Joshi

V. V. Giri

Vyakti Vishes

Zaverchand Meghani